Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇
GEMAD

Dernek Tüzüğü

Aşağıda adı, soyadı, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kişiler tarafından 07.02.1990 tarihinde "GENÇ MADEN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ" adı ile kurulmuş olup; Derneğimizin adı 29.09.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile "GENEL MADEN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ" olarak değiştirilmiştir. Derneğin Genel Merkezi İstanbul'dadır.

Tüzel kişiliğe sahip olup, hukuk hükümlerine tabidir.

Derneğin genel merkezinin adresi: Esentepe Mah. Kore Şehitleri Caddesi No: 51 Zincirlikuyu İstanbul'dur. lkannetgâhının değişmesi halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunun ve ilgili Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

A-Üyeleri arasında mesleki ve sosyal yönden dayanışma sağlamak,

B-Doğal kaynaklar, madencilik, doğal kaynaklar, enerji, gayrimenkul, inşaat sektörü madenciliği doğrudan dolaylı etkileyen her türlü gelişme ile ilgili gelişen teknoloji hakkında üyelerine gerekli bilgi akışını sağlamak, bu konuda toplantı, panel ve seminerler düzenlemek bu tür etkinliklere katılmak,

C-Teknik bilgi ağırlıklı üniversite ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilere, genel kurul tarafından saplanılacak oranlarda burs vermek, üniversite dönemi sonrası mesleki yönden yapacakları eğitim ve öğrenimlere yardımcı olmak, kendilerine el verdiği ölçüde iş olanakları sağlamak,

D-Konuları ile ilgili olarak Dernek ve Kuruluşlarla bilgi iletişimini sağlamak,

E-Dernek üyelerinin doğal kaynaklar, madencilik, gayrimenkul inşaat ve arazi geliştirme, madenciliği doğrudan ve dolaylı ilgilendiren her konuda faaliyette bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde ki başvuru ve taleplerine destek olmak, yardımda bulunmak, dernek üyelerini ilgilendiren konularda, dernek amaçlarına uygun girişimlerde bulunmak üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak üzere, madencilik sektörü ve ilgili konularda davalı ve davacı sıfatı ile T.C. mahkemelerinde taraf olmak, davalara katılmak, davalı ve davacı durumundaki üyelerine yardımcı olmak, hukuksal destek sağlamak,

F-Derneğin tanıtım ve geliştirilmesi için basın- yayın yolu ile her türlü olanakları kullanmak, sosyal içerikli toplantılar düzenlemek,

G-İştigal konuları ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde aynı amaçla kurulmuş diğer kuruluşlarla birlikte hareket etmek, önerilerde bulunmak,

H-Sosyal amaçlı olmak üzere lokal, dinlenme tesisleri açmak, üyelerinin kooperatif oluşturmalarına yardımcı olmak,

İ-Genel kurulunca gerekli görülen hallerde diğer illerde temsilcilikler, şubeler açmak,

J-Doğal kaynaklar, madencilik, gayrimenkul, inşaat ve arazi geliştirme, madenciliği doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konularda yayın yapan, üyeleri ve kamuoyunu aydınlatıcı bilgi ve haberler içeren dergi, gazete ve sirküler gibi yayın organı çıkarmak, yayınlar yapmak, bu konuda çıkartılan gazete ve dergilere ortak olmak,

K-Dernek üyelerinin ve madenciliği doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konular ile İnşaat/Gayrimenkul alanları ile ilgili olarak kurslar açmak, kurslar ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak bu konularda teknik personel ve öğretmenler istihdam etmek, kursu bitirenlere belge vermek,

L-Doğal kaynaklar, madencilik, gayrimenkul, inşaat ve arazi geliştirme alanında kültür ve sanat çalışmaları düzenlemek, yarışmalar açmak, ödül dağıtmak, sergilemek ile 5253 sayılı dernekler kanununa uygun olarak diğer sosyal faaliyetlerde bulunmak,

M-Dernek Tüzel kişiliği olarak amaçlarını gerçekleştirmekte faydalı gördüğü Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren üst kuruluşlara üye olmak diğer STK tarla birlikte Platform oluşturmak

N-Madencilik yapılan sahaların rehabilitasyonu, arazilerin sürdürülebilir madencilik kapsamında kazanımı, şehircilik ilişkileri açısından bölgede imar planı çalışmalarına katılması, turizm bölgesi, serbest bölge ilanı konut alanları / ağaçlandırma bölgesi oluşturulması, bölgenin geri kazanımı ile ilgili burada yer almayan her türlü Nazım planı ve alt ölçekli tüm planlama çalışmasına katılarak bu amaçla aktiviteler planlamak, üyeleri ile ilgili madencilik sahalarının şehircilik açısından dönüşüm sürecinde yetkili kurum ve idareler ile üyeleri adına görüşmelerde bulunmak, üye hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak, gerektiğinde dernek olarak proje ve planlar yapmak, yaptırmak, ilgili idarelere teklif ve öneri getirmek veya ilgili idareler tarafından yaptırılacak projelere katılmak, yasaların öngördüğü sınırlar içerisinde mali ve idari açıdan katkı koymak.

Dernek yukarıdaki maddelerde belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yayımda bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, taşınır ve taşınmaz mal edinebilir bunları devredebilir, satabilir kiraya verebilir, ihtiyaçları için araç ve gereç satın alabilir ve satabilir, üyelerinin bir arada toplanabilmeleri için lokal açabilir. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

CEMİL ÖKTEN: Maden İşleticisi,

T.C. Uyruklu

KADİR ÖKTEN: Maden İşleticisi,

T.0 Uyruklu

MÜNİP ÇOKER: Maden İşletici,

T.C. Uyruklu

MEHMET BEKİR KUTMANGİL: Maden İşleticisi,

T.C. Uyruklu

EROL TEMİZKANOĞLU: Makine Mühendisi,

T.C. Uyruklu

CEVAT TOPLUTEPE: Maden İşletici

T.C. Uyruklu

Diğer kanunlar ile getirilen sürekli ya da süreli kısıtlamalar kapsamında olmayan fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

Derneğin 2 çeşit üyesi vardır;

ASİL ÜYE: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri yerine getirebilecek yeterlilikte, üyelik sorumluluğunu taşıyabilecek üyelik haklarından yararlanabilen üyedir. Derneğe asli üye alabilmek için, maden üreticisi olmak veya madencilik faaliyetleri ile ilgili konularda mesleki eğitim almış olmak, madencilik sektörüne yönelik çalışmalar yapıyor olmak -

ONURSAL ÜYE: Derneğe olağanüstü maddi ve manevi yardımda bulunmaları nedeni ile Yönetim Kurulu Kararı ile üye kaydedilmiş kişilerdir. Onursal üyelerin oy hakları yoktur.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her ASİL üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. ASİL Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir;

a-Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten üyelik bildirimini doldurup, Dernek Başkanlığı'na sunarlar.

b-Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.

c-Dernek Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra üye olmak için gerekli yükümlülüklerini tamamlayan adayın başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde adayın isteği ile ilgili kararını oy birliği ile verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

d-Adayın Dernek Üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Aday bir üyenin referansını almasını takiben giriş ödentisi ile yıllık aidat tutarını yönetim kurulunda görüşme yapılmadan önce yatırır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği müracaatı hakkında yönetim kurulunda görüşme yapılmaz. Üyelik müracaatının ret edilmesi halinde yatırılan tutarlar aday iade edilir.

e)- Dernek Yönetim Kurulu üyelik müracaatları ile ilgili talepler hakkında yönetim Kurulu tarafından karar verilir, alınan karar doğrultusunda işlemler yapılır ve ilk Genel Kurul gündemine ilave edilerek Genel Kurulda alınacak son karar doğrultusunda işlemleri tamamlanır

Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık ödenti miktarı, Genel Kurul Kararı ile belirlenir.

Hiç kimse dernekte üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir.

A - GENEL KURUL

B - YÖNETIM KURULU

C - DENETLEME KURULU

D - DANIŞMA KURULU


Genel kurul dernek tüzüğüne göre tüm üyelerden oluşur. Genel kurul olağan olarak her yıl ocak ayında toplanır. Seçimler üç yılda bir yapılır. Olağan toplantı dışında Genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/ 5'nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun ve dernek üyelerinin 1/5'nin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmaz ise denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oyalamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

A-Dernek organlarının seçilmesi

B-Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

C-Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi

D-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

E-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

F-Derneğin feshine karar verilmesi

G-Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel Kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Oylar açık olarak kullanılır. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Tüzükte başka bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarıdan fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca üç yıl için, oylama ile seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

A-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

B- Derneğin diğer yerlerde irtibat bürolarının açılmasına karar vermek,

C-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak. Genel kurul onayına sunmak,

D-Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yerine getirmek, bu konuda çalışma komiteleri oluşturmak ve gerekli konularda yönetmelikler yapmak,

E-Dernek üyeliğine kabulüne, üyelikten çıkartılmalarına karar vermek,

F-Yönetim kuruluna seçilmiş üyelerin kurulacak federasyonlara Dernek olarak kurucu üye statüsünde katılmak ya da kurulmuş federasyonlara üye olmak ve Derneği temsil etmek.

Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı seçilenler arasından belirler. Dernek sekreteri ile saymanlık görevini üstlenecek Muhasebe ve Mali işler Müdürü dışarıdan atanabilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Dernek ikametgâhında önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üye tam sayısının beşte birinin teklifi ile belirli bir gündemle yönetim kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının çoğunluğu sağlayamayacağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birisinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakimliğince Dernek üyeleri arasından seçilecek üç kişi bir ay içinde Genel Kurulu toplamak ile görevlendirilir.

Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Derneğin Danışma Kurlu istişari bir organ olup aşağıdaki şekliyle oluşur;

1) Dernek yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri,

2) Şube yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri,

3) Bölge temsilcileri,

4) Eski dernek başkanları ve eski dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

5) Madencilik ve enerji sektörü ile ilgili Bakanlık, kamu kurumları ve yerel yönetimlerde Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve üstü görev almış kişiler,

6) Sektördeki Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odalarının, oda başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bu görevde bulunup da görevden ayrılmış kişiler,

7) Danışma Kurulunda bulunmak isteyip de, Danışma kurulu icra komitesince uygun bulunan, sektörde fiilen görev icra eden veya etmiş kişiler,

8) Yer bilimleri dalında eğitim veren üniversitelerin öğretim üyeleri ile bu üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci dernekleri veya kulüplerinden seçilen altı üye,

9) İllerde sanayi ve Ticaret odalarında Meclis üyesi, komite üyesi olarak görev almış olanlar,

10) Dernek yönetimince uygun bulunan beş üye.

Danışma Kurulunun Çalışma Şekli:

Dernek danışma kurulu en az 4 ayda bir çoğunluk aranmaksızın toplanır. Dernek yönetim kurulu toplantı gündemini belirler. Toplantıda üyelerden gelen öneriler oylanarak salt çoğunlukla gündeme yeni madde eklenebilir.

Danışma Kurulu Başkanı, GEMAD yönetiminde görev almış en yaşlı kişidir. Kurul ilk toplantısında kendi aralarında üç başkan yardımcısını seçer. Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu yönetim süresi, dernek yönetim kurulunun süresi ile sınırlıdır. Danışma kurulu üyeliği kişinin kendi isteği veya bir üyenin teklifi ile dernek yönetiminin kararı ile kaldırılır.

Danışma Kurulunun Görevleri:

a-Dernek merkezi, şube ve temsilciliklerinin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b-Dernek çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında katkıda bulunmak,

c-Sektördeki sorunları geniş bir platformda tartışarak görüşmeler oluşturmak,

d-ileriye dönük dernek politikalarının belirlenmesi konusunda deneyimli danışma kurulu üyelerinin görüş önerilerinden yararlanmak, önemli kararlarda konuyu tabanla müştereken müzakere ederek ortak kararlar almak,

e-Yer bilimleri ve ilgili (maden, jeoloji, petrol, jeofizik, metalürji) dallarında öğretim görmekte olan öğrenci dernekleri ve öğrenci birliklerinin temsilcilerine sektörü tanıtmak, potansiyel madencilere mesleği sevdirerek onların yapılacak çalışmalara katkılarını sağlamak, bir anlamda ileriye dönük eleman yetiştirmek,

f-Sektördeki diğer sivil toplum kuruluşları ile yapılacak dayanışma ve etkinlikler hakkında görüş oluşturmak ve yönetimi yönlendirmek.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste dört toplantıya ya da özürlü olsa bile dört aydan çok süre ile toplantılara katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir neden ile kurulundan ayrılan üyenin yerine il sırada bulunan yedek üye 1 hafta içinde asil üyeliğe çağırılır. Dernekte diğer bazı organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

a)Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği.

b)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri Dernek Yönetim Kurulu tarafından iki suret olarak verilir.

Genel Kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

A-Giriş ödentisi: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, kabul edilen yeni üyeler için öngörülen ve miktarı her yıl genel kurul tarafından belirlenen ödentidir. Bu tutar eski üyelerin 1 yıllık aidat ödentisinin 3 katından az olamaz. Yeni aday üyenin Tüzel Kişi ya da şahsi üye olması durumunda Tüzel kişi ve şahıs üyeler kendi yıllık ödentileri üzerinden hesaplanır.

B-Yıllık ödentiler

Üye kişilerin ödentileri: Dernek üyesi kişilerin her çalışma döneminde Genel Kurulu takip eden ilk ay içinde peşin olarak ödemeleri gereken ödenti olup tutarı yılda 150 TL/kişidir.

Üye firmaların ödentileri: Dernek üyesi firmaların her çalışma döneminde ödemeleri gereken ödenti olup tutarı yılda 1.000 TL/firmadır. Ödenti miktarları her çalışma döneminde Genel Kurul tarafından gözden geçirilir.

C-Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

D-Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

E-Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış vasiyet ve yardımlar,

F-Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

G-Diğer gelirler,

H-Dernek siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi içişleri Bakanlığı'nın izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

Derneğin gelir gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

A-Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentinin yarısı Ocak ve diğer yarısı Temmuz ayında alınır.

B-Dernek gelirleri Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış ve yardım toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu Kararı ile belirtilir ve ilçe Kaymakamlığına tescil ettirilir. Alındı Belgesine ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır. Bakanlıkça resmi Alındı Belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz.

C-Giderlere ilişkin harcamalarda fatura yada makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınmaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımları konularında olabileceği gibi nakitte olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek için aşağıda gösterilen ve noterden onaylanmış defterler tutulur.

A-Dernek Üyeleri Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri üyelikten ayrılma yada çıkarılma tarihleri bu deftere yazılır.

B-Genel Kurul Tutanakları Defteri: İlk Kurucular Genel Kurulu, İlk Genel Kurulu ve izleyen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, tutanakları bu deftere tarih sırası ile yapıştırılır.

C-Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulunun Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının karar ve tarih, tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır yada kararların yazıldığı kağıtlar bu deftere yapıştırılır.

D-Gelen Giden Evrak Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer belgeler, tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılarak bu deftere işlenir.

E-Gelir ve Gider Defteri yada Bilanço Esas Defteri: Dernek adına alınan paralar alındıkları yerler alınma nedenleri ilişkin oldukları hesapla ödeme nedenleri ve ilişkin olduğu hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıklar gereken defterlere işlenir.

F-Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve giderleri bu deftere işlenir.

G-Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.

H-Alındı Belgesi Defteri: Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş no'ları verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.

Derneğin iç denetimi, Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek Tüzüğünde yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlanarak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm Dernek faaliyetleri ve işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı metinler hazırlanıp Genel Kurulun onayından geçirilerek yönetmelikler çıkarılarak yürürlüğe konabilir.

Olağan ve Olağanüstü toplantı gündemine konulmak, en az 15 gün önceden değişiklik önerileri yazılı olarak Üyelere bildirmek koşulu ile Tüzük değiştirebilir Tüzük değişikliği görüşmelere başlanabilmesi için Genel Kurulda üye sayısının en az 2/3 si hazır bulunmalıdır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/ 3 nün oyudur.

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek Üyelerinin en az 2/3 ünün hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Disiplin cezaları, üyelerden, GEMAD Genel Maden işletmecileri Derneği tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına karşı dernek kurulları dışında aleyhe propaganda, eleştirme gibi aykırı hareketleri görülenlerle, Davranışları ile diğer dernek üyelerinin bilerek maddi, manevi zararına neden olanlara verilir.

GEMAD Üyesi tüzel ve özel kişilerin suçlarının cezalandırma görevi ve yetkisi Yönetim Kurulu'nundur. Savunma istenmeden ceza verilmez. Disiplin çalışmasında gizlilik esastır. iletilen bilgi ve belgeler başka amaçla kullanılamaz, bir başkasına verilemez.

Dernek Üyelerinin işlediği fiillerin yargı organlarının görev alanına girmesi, Yönetim Kurulunun disiplin konularında görev yapmasına engel olmaz.

Suçların ve cezaların yasalarda yer alanlar dışındakiler için tanımlanmış olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan dolayı iki kez cezalandırılamaz. Disiplin cezalarında İki ayrı ceza maddesine girmesi halinde ağır olan uygulanır.

Hakkında kavuşturma açılmış kişi için, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar işlendiği iddia edilen suçla ilgili olarak yasaların suç saydığı fiiller dışındaki nedenlerle ayrıca suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz. Yasaların suç saydığı fiillerin (yüz kızartıcı suçlar) gerçekleşmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile anında organlardaki görevlerinden el çektirilerek pasif üye olarak bekletilir hakkında disiplin kararı çıkana kadar açığa alınır.

Disiplin işlerinde yetkili kurullar Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'dur. İtiraz edilen cezalar Genel Kurulun kararıyla kesinleşir.

Yönetim kurulu üyeleri kendi arasından seçecekleri 3 üye disiplin işlemlerini yürütür.

Bu şekilde belirlenen üyeler, Dernek Genel Kurulunun tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen en geç 3 hafta içinde kendiliğinden toplanır. İlk toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Bu toplantıda önce Başkanı ve sekreteri seçilir. Bir önceki dönemden devreden dosya ve işlerin olup olmadığı gözden geçirilir. Yapacağı toplantıların tarihi ve düzeni belirlenir.

Seçilenler arasında bir önceki dönem Heyet üyelerinden kimse yoksa bilgi almak üzere bir önceki Disiplin Heyeti Başkanı toplantıya davet edilir.

Heyet kendisine gönderilen işlerin yoğunluğuna göre toplantı düzenini kendisi belirler. Heyet başkanının daveti üzerine toplanır. Yılda bir kez yaptığı çalışmalar konusunda hazırladığı bir raporu Yönetim Kuruluna, dönem sonlarında da Genel Kurula sunar. Heyet üyeleri disiplin toplantılarına üst üste üç kez gerekçesiz olarak katılmadığı takdirde diğer iki üye tarafından tutulacak tutanakla tespit edilen üyenin heyet üyeliği düşer.

Heyet üyeliklerinde bu veya başka bir nedenle boşalma olduğu takdirde, en çok oy almış olandan başlanarak diğer yönetim kurulu üyeleri davet edilir. Heyet ancak, önüne gelen olay ve konular hakkında bu tüzük esaslarına uygun olarak karar vermek yetkisine sahiptir. Heyet üyeleri hakkında, görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle fiili yasalara aykırılık oluşturmadığı takdirde disiplin ceza kararı verilemez.

Disiplin cezaları "uyarı" ,"kınama" ve " çıkarma" dır.

Uyarma yazılı olarak dikkat çekmektir.

Kınama yazılı olarak kusur bildirmektir.

Kesin çıkarma üyenin süresiz olarak Dernek ile ilişkisinin kesilmesidir.

Kınama cezası alanlar ilk genel kuruldan itibaren bir yıl süre ile Dernek organlarına seçilemezler, seçilmiş iseler görevleri kendiliğinden sona erer.

Kesin çıkarma cezası alanların adları üye kayıt defterinden silinir.

Üye ya da üyeler hakkında eğer varsa disiplin cezası isteminde bulunan Derneğin diğer üyesi, suçlama konusunu ve istediği cezayı açık olarak belirtir. Kovuşturma sonunda kanıtlara göre karar verilir.

Yazılı uyarı cezası, hakkında suçlama yöneltilen üyeye, Dernek Üyeleri, üçüncü kişiler ve Dernek birimleriyle daha düzenli uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi ve görevleri konusunda uyarılmasıdır. Bu ceza, aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir.

a)Yönetim Kurulunca belirlenmiş genel konularla ilgili bilgileri vermemek ya da yanıltıcı bilgi vermek.

b)Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirtmemek.

c)Genel Kurullara 3 kez üst üste Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen geçerli bir nedeni olmadan mazeretsiz katılmamak.

Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Bu ceza 24 ay içerisinde iki kez uyarı cezası alanlara verilir.

Disiplin suçlarına uygulanacak cezaları Heyet gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna önerir.

Disiplin suçuna uygulanacak cezaların uygulanıp uygulanmamasının kararı Yönetim Kuruluna aittir.

Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Suça konu aynı eylemin tekrarı halinde verilecek ceza Yönetim Kuruluna önerilir. Verilecek cezaya Yönetim Kurulu karar verir.

Disiplin cezası ile ilgili yapılan bildirim hakkında üyeler veya Yönetim Kurulu tarafından iletildiği tarihten itibaren Kurul 15 (onbeş) gün içinde soruşturmaya başlanmak zorundadır.

Soruşturma, eylem ve davranışın veya Kurula sevk nedeni olan olayın kovuşturulmasına gerek olup olmadığı kararını kapsar.

Heyet önüne gelen olayda aşağıdaki durumlarda yapacağı ön inceleme ile kovuşturmaya gerek olmadığı kararını dosya üzerinden verebileceği gibi, ilgili kişinin savunmasını aldıktan veya konu hakkında ilgilerden ek bilgi topladıktan sonra da karar verebilir.

a) Eylemin, bu yönetmelikte tanımlanan suçlara uymadığı açıkça belli ise

b) Suça konu eylem ve olayın öğrenilmesinden veya tespitinden itibaren bir yıldan fazla süre geçmişse, Yönetim Kurulu soruşturma ve incelemeye gerek olmadığına karar verebilir

Bildirim, herhangi bir kişinin Yönetim Kuruluna ve/veya doğrudan Heyete başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu dernek üyesinin adını soyadını yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği ve adresi ile hakkında bildirimde bulunulan üyenin kimliği, bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirme konu olayın tarihinin belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların eklenmesi zorunludur. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulamaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça saklı tutulur.

Yönetim Kurulu bildirim olmasa bile Derneğin onur ve itibarını sarsıcı, Derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını isteyebilir. Denetleme Kurulu 'da incelediği konular denetimlerde ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak sorumlular hakkında soruşturma açılmasını isteyebilir.

Yönetim Kurulu ön soruşturmasını tamamlayarak konunun derinliğine araştırılması gerektiği kanaatine varırsa olay ve bildirimle ilgili olarak kovuşturulma başlatılması için kararı verir ve kovuşturmayı başlatır.

Hakkında kovuşturma başlatılması uygun görülen kişiye, kovuşturma kararı ve bildirim konusu; açık ve anlaşılır biçimde, yazılı ve gizli olarak 7 (yedi) gün içinde, Heyet Başkanının imzasıyla bildirilir. Suçlanan üyeden, tebliğ tarihinden başlayarak 15 (onbeş) günü geçmemek üzere ek savunma süresi isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen üye, suçlamayı kabul etmiş ve savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan üyenin sözlü anlatımlarına da başvurulabileceği gibi, birden fazla savunması da istenebilir.

Suçlananın yanıtından sonra, ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (onbeş)günlük sürenin bitiminden sonraki 20(yirmi) gün içinde Heyet Kararını yazılı olarak verir ve Yönetim Kuruluna bildirir. Ancak suçlama birden fazla konuyu veya kişiyi kapsıyorsa ve inceleme için de buna bağlı olarak 15 günden fazla zamana ihtiyaç duyuluyorsa süre Heyetin kendisinin vereceği gerekçeli kararla en fazla 20 gün daha uzatılabilir. Uzatma kararı konusunda Yönetim Kurulu bilgilendirilir. Heyet kendisine gelen dosyaları kovuşturma kararı tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde karara bağlamak zorundadır.

Heyet kararları, bildirim konusu olayın özetlenmesi, savunmanın özetlenmesi, gerekçenin açıklanması ve sonuç bölümlerinden oluşur. Kararın sonuç bölümünde, Heyete sevk edilen üye hakkında bu yönetmelikte yazılı cezalardan birisi verilebileceği gibi, aklanma kararı da verilebilir.

Verilen kararın ilgiliye bildirimi ve varsa cezanın uygulaması, Yönetim Kurulu'nun görevidir.

Heyet önceden belirlediği tarihlerde kendiliğinden toplanır. Yönetim Kurulu da disiplin gündemi ile toplantı yapabilir. . Toplantı Başkan tarafından açıldıktan sonra sekreter, yapılan başvuruları / bildirimleri ve sevk konusunu özetler.

Yapılan başvurularla ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemelerini nasıl yapacağını kendisi belirler. Gerekli görürse üyelerden birisinin yapacağı soruşturma ve kovuşturmada raportör üye olarak atayabilir. Heyet suçlanan üye hakkında kovuşturma açılmasına gerek olmadığı görüşüne varırsa görüşünü gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna iletir. Yönetim Kurulu Heyetin görüşü doğrultusunda karar verirse kovuşturma açılmaz. Yönetim Kurulu kovuşturmanın açılması yönünde karar alırsa Heyete bildirir. Heyet konuyu ilk toplantısında yeniden gündemine alarak kovuşturmayı başlatır.

Heyet kovuşturma yapılmasına gerek görürse, bunu yazılı olarak kararlaştırır ve, 42inci madde gereklerini yerine getirmek üzere çalışmalarına başlar. Kurul olayla ilgili lehte ve aleyhte tüm kanıtları ve belgeleri toplar. Gerekirse tanık dinleyebilir. Suçlanan kişinin sözlü savunmasına başvurabilir. Sözlü savunma yapmak istediği takdirde bu talep dikkate alınır. Sözlü anlatımlar tutanağa bağlanır ve Üyeler ve suçlanan tarafından imzalanır.

Soruşturma ve kovuşturma sırasında ilgililere yapılacak bildirimler, taahhütlü mektup ile yapılır. Özel kuryeler vasıtasıyla yapılan tebligatlar geçerlidir. Heyet Yönetim Kuruluna sunmak üzere önereceği başvuru ve dosyalar hakkında, Dernek Hukuk Danışmanının görüşlerini de alabilir ve gerekli görürse toplantılara da davet edebilir. Yönetim Kuruluna sunulacak Heyet önerisi ile ilgili karalar oy çokluğu ile alınır. Heyet soruşturma ve kovuşturma amaçlı yazışmalarını" GIZLI" kaydıyla yapar.

Üyenin disipline sevkine neden olan olay veya eylemin üzerinden 1 yıl geçtiği halde bir karara varılmamışsa, bu durum gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu gerekçeleri uygun bulması durumunda suç zamanaşımına uğramış sayılarak dosya kapatılır. Yönetim Kurulu gerekçeleri uygun bulmaması durumunda Heyetten konunun sonuçlandırılmasını isteyebilir.

Hakkında yapılan kovuşturma sonrası Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç cezası verilen üyenin dernek ile ilişkisi kesilerek kendisine tebliğ edilir. İlişkisi kesilen üye bu karara karşılık Genel Kurulda itiraz edebilir. İtiraz, ilk Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere, tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde, Yönetim Kuruluna verilecek dilekçe ile yapılır. Genel Kurul'da Divan Başkanlığı oluştuğunda, Yönetim Kurulu itiraz dosyasını Divan Başkanına verir. İtiraz dosyasında ilgilinin/ ilgililerin itiraz dilekçesi/dilekçeleri, soruşturma dosyası ve Yönetim Kurulu kararı/kararları bulunur. Genel Kurul gerek görürse ilgiliyi ya da Heyeti dinleyebilir. ilgili dinlenmediği takdirde, itiraz dilekçesinin okunması yeterlidir. İtiraz üzerine Genel Kurulda oylama yapılır. Genel Kurulun ilgilinin talebi konusundaki kararı kesindir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararını kaldırdığı takdirde, üye hakkında yapılan işlemler iptal edilerek dosyası ve özlük hakları eski hale getirilir. Ancak üye genel kurula müracaat dilekçesinde üyeliğinin iptal edildiği dönem için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını açıkça beyan ve kabul eder. Aksi halde konu genel kurulda görüşülmez. Bu şekilde üyelik haklarını genel kurulda geri kazanan üyenin dernek organlarında görev almak istediğini gösteren dilekçeyi Divan Başkanlığına vermiş olması halinde Genel Kurulun tescil tarihini takip eden 3 ay içinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılır.

Disiplin cezası almış olan üyeler, belirlenen süreler içerisinde başka bir disiplin cezası almamış olmaları koşuluyla, ceza kararının verildiği tarihten itibaren, yazılı uyarı cezalarında 24 ay, kınama cezalarında 36 ay geçtikten sonra dosyalarından ceza kararlarının çıkartılmasını isteyebilirler. Talep üzerine ilgilinin dosyasından verilmiş olan ceza kararı çıkartılır ve ceza ile ilgili her türlü kayıt silinir. Dernekten Genel kurulda hakları iade edilenler dışında kesin olarak ihraç edilmiş olanlar, ceza kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden yeniden üyelik başvurunda bulunamazlar. Yüz kızartıcı suçlardan hakkında Mahkemeler tarafından hüküm verilenler bu haktan yararlanamazlar

Yönetim Kurulu, Dernek Hukuk danışmanının görüşünü alarak yapacağı değerlendirme sonucunda, bu yönetmelikte öngörülen suça konu eylemlerin ayrıca Türk Ceza Yasasına göre de suç niteliği taşıdığı sonucuna varırsa, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunabilir

Disiplin dosyaları Yönetim Kurulu Sekreter üyesi tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Heyet üyeleri dışında hiç kimseye verilmez. Heyet tarafından " her çalışma ile ilgili belgeleri ve yazışmaları içeren ayrı bir dosya" ile "karar dosyası" veya kararların yapıştırıldığı noter tasdikli defteri tutar.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Heyetin görüş ve önerileri doğrultusunda yönetmelik hükümlerini açıklayıcı ya da uygulamaları yönlendirici genelgeler yayınlar.

Disiplin işleri ile ilgili giderler Yönetim Kurulu kararı ile Dernek bütçesinden karşılanır.

Bu Tüzükte yazılı bulunmayan tüm hususlarda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan Dernekler ile ilgili hükümler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği ile Meri Mevzuatta yer alan Dernekler ile ilgili hükümler uygulanır.